Direktlänk till inlägg 24 juni 2020

Det svenska språket ska inte kunna väljas bort i svensk skola

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 24 juni 15:21

Stockholm i juni 2020

 

Bäste/bästa riksdagsledamot!


Vi är några av medlemmarna i Språkförsvaret, som på detta sätt vill uttrycka vår irritation över den språkliga situationen i Sverige idag.


Vi har en språklag i landet sedan 2009, alltså 11 (!) år tillbaka i tiden, som klart och tydligt anger det svenska språket som samhällets gemensamma språk, officiellt huvudspråk samt att det svenska språket ska kunna användas inom alla samhällsområden.


Det är bra att vi äntligen har en språklag, fast det tyvärr satt så långt inne. Det var ju till och med så bakvänt att vi lagstadgade minoritetsspråken innan vi kom till skott vad gäller huvudspråket.


Språklagen har dessvärre i praktiken hittills haft ringa påverkan på den språkliga situationen i Sverige. Faktum är att svenskans ställning under denna 11-årsperiod inte har stärkts utan har försvagats. I denna artikel anges några exempel: https://www.dn.se/kultur-noje/anders-svensson-spraklagen-fyller-10-ar-men-engelskans-stallning-har-anda-starkts/


En av anledningarna är att språklagen i mångt och mycket är en papperstiger. För det första är det en skyldighetslag och ingen rättighetslag. För det andra är språklagen en lös ramlag och som dessutom ger andra lagar företräde. Hittills har det gällt patentspråklagen men det finns uppenbar risk för fler situationer där språklagen tvingas stå tillbaka gentemot andra lagar. För det tredje anger språklagen inga som helst sanktionsmöjligheter vid överträdelser. Det känns i skrivande stund som att språklagen mest utgör en symbolhandling och utan någon egentlig kraft bakom. 


Det bästa vore istället att språklagen utgjordes av en kombinerad rättighets- och skyldighetslag, att den ska gälla före andra lagar och att den förses med effektiva sanktionsmöjligheter.


Medlemmar i Språkförsvaret har flera gånger under de elva år som har gått sedan språklagen klubbades igenom, gjort anmälningar för olika brott mot densamma med klent resultat. Det bekräftar vår bild av en papperstiger. Vi skickar här istället länken till Språkförsvarets eget utkast till språklag: http://www.xn--sprkfrsvaret-vcb4v.se/sf/index.php?id=325


Svenska språket pressas idag från flera håll. Det största hotet utgörs av engelskan som har tillåtits att äta sig in på område efter område, till synes utan någon större reaktion från majoriteten av Er politiker. Svenskans gångbarhet i samhället pressas även av språkförbistringen som har uppstått, till följd av alltför många invandrares svaga svenska. Inom exempelvis sjukvård och äldreomsorg har detta uppmärksammats gång på gång. Här är några exempel:

https://www.kommunal.se/sprak

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/oktober/brak-om-inhyrda-spanska-sjukskoterskor/


En stor bov i dramat är det svenska skolsystemet som är internationellt sett unikt svagt reglerat vad gäller möjligheten att bedriva undervisning på andra språk, i Sverige så gott som uteslutande engelska.


Nuvarande ”reglering” medger undervisning i upp till 50 % av tiden på engelska i grundskolan och 90 % (!) i gymnasiet. Gymnasisterna läser vid vissa gymnasier endast svenskämnet på svenska och i praktiken är svenskan degraderad till att vara andraspråk vid en mängd och snabbt ökande antal skolor runt om i landet. Detta beroende på att engelska i många fall används som undervisningsspråk i fler ämnen än svenska men även för att engelska och inte svenska är arbetsspråket vid dessa skolor. ”Pedagogiken” tenderar dessutom att krypa ner i åldrarna och nu till och med ner till förskolenivå.


Då flera av dessa skolor dessutom trycker mycket hårt på anglosaxiska företeelser, såsom examensklädsel, tilltal av lärare efter civilstånd (på engelska naturligtvis) och högtidlighållande av diverse anglosaxiska högtider, framstår verksamheten som mer än lovligt underdånig och i näst intill kolonial anda.


Stora aktörer med denna ”internationella” (Sedan när blev internationell liktydigt med engelskspråkig?) inriktning är Internationella engelska skolan, Futuraskolan International men även Vittra och Dibber. Vi språkförsvarare menar att engelskan idag tillåts att ta en alldeles för stor plats vid dessa skolor och på svenskans bekostnad.


Som vi ser det är det en ren och snabbt tilltagande språkbytesverksamhet som tillåts försiggå i svensk fullt ut skattefinansierad skola. Det är många som menar att ämneskunskaperna blir ytligare samt att kunskaperna i svenska blir sämre vid undervisning till stor del på engelska. Dessutom att undervisningsformen står i konflikt med språklagen.


https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-02-01-regler-for-engelsksprakig-undervisning-behover-utredas

https://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-se-over-engelsksprakig-undervisning

https://skolvarlden.se/artiklar/anna-ekstrom-battre-med-undervisning-pa-svenska


Varför ska våra gemensamma skattemedel (skolpengen) gå till en degradering av vårt officiella huvudspråk, tillika förstaspråk för en klar majoritet av invånarna i landet och en samtidig upphöjning av engelska. Varför tillåter svenska politiker undervisning på engelska i skattefinansierad skola i en omfattning som inget annat land ens är i närheten av? Det känns som att majoriteten av Er har lagt Er helt platta och beter Er som inhemska företrädare i en koloni.

 

Engelska är det sista språk som behöver något extrastöd i svensk skola. Det är första främmande språk sedan tiden efter andra världskriget, ett obligatoriskt ämne och dessutom ett kärnämne. Kort sagt: Alla läser engelska, oavsett om de vill eller inte (riktigheten i detta kan för övrigt också diskuteras). Svenska elever tillhör vidare redan världstoppen vad gäller engelskkunskaper, även utan dessa ”internationella” skolors. ”insatser”.  Det är istället det svenska språket som behöver stöd. Dels för att svenskan ska kunna överleva som samhällsbärande språk men även för att många invandrare ska uppnå en vettig nivå på sina svenskkunskaper.


Som språkförsvarare anser vi att situationen inom svensk skola är oförenlig med språklagens intentioner. Hur ska svenskan kunna förbli landets samhällsbärande språk om vi tillåter engelska att ta över som undervisningsspråk i svensk grund- och gymnasieskola?


Det finns gott om exempel på hur illa det ofta har gått för nationella språk då engelskan har getts företräde inom undervisningen och då inte endast i forna kolonier i exempelvis Afrika. Det tog heller inte lång tid innan iriskan hade ersatts av engelska som samhällsbärande språk på Irland efter att engelsmännen, högst medvetet och beräknande, hade infört engelska som första undervisningsspråk på Irland. Trots att Irland nu har varit en självständig stat i nära nog 100 år spelar iriskan en högst marginell roll i det irländska samhället. Sverige kan gå samma väg om vi inte ser upp! Ja, där engelskan en gång getts fäste på det/de nationella språkets/språkens bekostnad har det oftast gått illa för dessa.


Om intentionerna i språklagen ska kunna uppnås och upprätthållas, måste det vara en självklarhet att fastslå att en så grundläggande princip som att svenska och inte engelska ska vara undervisningsspråk i svensk grund- och gymnasieskola. Alla ämnen utom språkämnen ska undervisas på svenska. Om två månader börjar ett nytt läsår och än fler språkbytesskolor slår upp sina portar inom svensk grund- och gymnasieskola – så frågan brådskar! Vi språkförsvarare vill att svenska ska förbli det naturliga huvudspråket, det viktigaste språket och det gemensamma språket i Sverige. Vi vill dessutom kunna tala svenska med våra barnbarn. Vad vill Ni politiker?  Ni är valda av oss svenskar, inte av amerikanskt riskkapital eller EU, så Ni är oss faktiskt svaret skyldiga!

 

Sammanfattningsvis: Språklagen måste enligt oss skärpas och förses med sanktionsmöjligheter och svenskan måste ges en särställning som undervisningsspråk i svensk grund- och gymnasieskola.


Tacksamma för Din åsikt om språklagen i dess nuvarande tappning samt situationen inom svensk skola med avseende på svenska språkets framtida ställning.


För att travestera det numera klassiska uttalandet ”Vi såg inte detta komma”, så hoppas vi språkförsvarare att slippa höra dessa ord från Er folkvalda när det gäller det svenska språket och dess ställning i framtiden.

Med förhoppningar och förväntningar om ett snabbt och klargörande svar!


Anders Bodén

Bengt Blomberg

Bernt Abrahamsson

Bertil Göransson

Björn Boman

Björn Rehnström

Bo Alvberger

Brita Norberg

Britt-Louise Håkansson

Caisa Hedman Dahlin

Christer Gustafsson

Christina Johansson

Henry Thorson

Hillo Nordström

Håkan Söderberg

Jörgen Wik

Klas Jacobsson

Lars Fredriksson

Mariann Tell

Nils Viking

Per-Owe Albinsson

Peter Bengtson

Pirjo Thorson

Stig Brunnström

Thomas Görling

Tommy Gustavsson

Ulf Parde

Ulla Weinreich

Åke J Forsberg


Medlemmar i Språkförsvaret                  

www.språkförsvaret.se


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Fredrik Christensson

Fredag 26 juni 17:17

Hej!

Det svenska språket behöver både bevaras och utvecklas. Att lära sig det svenska språket ordentligt är avgörande för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare och ta del av det demokratiska samtalet. Svenska elever, både elever med föräldrar födda i Sverige men även de som kommit till Sverige vid en senare tidpunkt ska därför ges förutsättningar att ta sig an det svenska språket från grunden och därefter möjlighet att utveckla och förstärka språket. Genom att lära sig svenska överbyggs samhällsklyftor och fler får tillgång till utbildning och jobb.

Samtidigt lever vi i en globaliserad värld där även andra språk är viktiga att kunna, särskilt det engelska språket men även andra. Att lära sig språk har enligt studier visat sig vara givande för den fortsatta språkutvecklingen. Dessutom blir den högre utbildningen och forskningen allt mer internationell i sin karaktär, goda språkkunskaper är avgörande om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation av rang. Detsamma gäller arbetsmarknaden. Vi som litet land är starkt beroende av vårt internationella utbyte och goda språkkunskaper.

Det är därför viktigt att finna en balans. Det svenska språket är samhällsbärande och elever, oavsett bakgrund ska utifrån deras förutsättningar ges möjlighet att fullt ut känna sig trygga i det svenska språket. Samtidigt ska det ges en god grund i engelska och i vissa fall även andra språk. Det ger goda förutsättningar för fortsatta studier och arbete.

Genom det fria skolvalet ges elever och föräldrar möjlighet att välja den skola som passar just dem bäst. Vi är därför positiva till att vissa skolor bedriver delar av undervisningen på engelska så länge skolan lever upp till styrdokumenten. Det är också viktigt att det utövas evidensbaserad undervisning och att forskning inom skolans område kontinuerligt bedrivs, däribland språkforskning. Välgrundade kunskapsunderlag ska alltid ligga till grund för politiska beslut.

Vänliga hälsningar
Fredrik Christensson
Riksdagsledamot (C) Fyrbodal
Utbildningspolitisk talesperson

 
Ingen bild

zqs

Lördag 27 juni 20:45

Ganska bra svar, men de riktigt känsliga frågorna blev obesvarade, t.ex den snabba spridningen av dessa skolor, arbetsspråket, 90% engelska på gymnasiet, påtryckningen av annan kultur mm

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 12 juli 12:00

Skolinspektionen har beslutat att överlämna Språkförsvarets anmälan den 30 juni mot Nordic International School till skolans huvudman för utredning och eventuella åtgärder   Språkförsvarets anmälan finns här!   (Denna nätdagbok är knuten till...

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 12 juli 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång   Povel Ramel - Ta av dig skorna   Söndagens svenskspråkiga dikt   Skor längtar ut   Nyss åskade det. Nu har det upphört. Hund håller jag inte. Men träskor: De står vid dörren  och skäller.   ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 11 juli 16:47


  Vad hände här? frågar Gunnar Larsson på Språkförsvarets vänner.   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 9 juli 11:44

SollentunaDirekt skrev den 28 maj:   ”Sollentuna International School förlorar sin engelska språkprofil. Det meddelar Sollentuna kommun i ett pressmeddelande. Enligt utbildningskontoret har skolan haft svårt att leva upp till den engelska s...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 9 juli 08:12

Läser i GagnsbLaä (officiellt Gagnefsbladet) om en musiker som kommer till "bigda" för att konsertera.   Enligt hans biografi har han avlagt en examen kallad "Master in Music" vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.   Kan en svensk högskolee...

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

127 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
<<< Juni 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se