Senaste inläggen

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 6 okt 20:37

Språkförsvaret  skrev ett remissvar till betänkandet ”Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)" den 10/9 2015. Lars Fredriksson har gått igenom de remissyttranden om lagen som ligger ute på nätet och funnit att två av dem i likhet med Språkförsvarets tar upp frågan om engelska som rättegångsspråk. Det ena har skrivits av Justitiekanslern och det andra av Göta Hovrätt. Nedan återges de relevanta avsnitten i respektive remissyttrande.


Justitiekanslern:


”Rättegångsspråk i klanderprocesser (avsnitt 6.6 i betänkandet)                      


Justitiekanslern delar betänkandets bedömning att det inte bör införas en möjlighet att använda engelska som rättegångsspråk med avseende på hela klanderprocessen, innefattande bl.a att domar och beslut skulle författas på engelska. Såväl principiella som praktiska skäl talar med styrka emot en sådan ordning (jfr betänkandet s. 141 ff.).


Även lämpligheten av det förslag som lämnas i betänkandet, att rättegången på parts begäran i lämplig omfattning ska kunna äga rum på engelska, kan emellertid ifrågasättas.


För det första kan frågan ställas om den föreslagna regleringen innebär någon påtaglig förändring jämfört med vad som idag gäller vid handläggningen av klandermål. Som anförs i betänkandet förekommer det redan att handlingar i målen ges in på engelska, att hovrätten tillskriver parterna på engelska samt att vittnesförhör hålls på engelska utan tolkning – under förutsättning att alla är överens om en sådan ordning och ingen åhörare finns i salen (se betänkandet s. 137). De problem som vid denna typ av handläggning kan uppkomma, med hänsyn till att offentlighetsprincipen torde kräva att allmänheten ges möjlighet att ta del av allmänna handlingar och förhandlingar på svenska, undanröjs inte heller genom den föreslagna regleringen (se betänkandet s. 145 f.). Vad som egentligen tillförs genom förslaget är därmed möjligheten för part att begära att en översättning av hovrättens avgörande, protokoll och beslut ska tillhandahållas av domstolen. Med hänsyn till att kostnaden för översättningen föreslås bekostas av parterna kan det ifrågasättas om denna reglering är särskilt angelägen, den part som önskar en sådan översättning kan ju redan idag själv ombesörja att översättning sker.


För det andra kan det ifrågasättas om det är motiverat att införa en särlösning just för klanderprocesser. Enligt utredningens egen bedömning kan det uppskattas att endast cirka fem klandertvister per år kommer att avslutas genom prövning i sak, där engelska används som rättegångsspråk i den omfattning som medges enligt förslaget (se betänkandet s. 138). Det förekommer dock, som anförs i betänkandet (se s. 144), även i andra måltyper – t.ex i kommersiella mål och patentmål – att bevisning och andra handlingar som är avfattade på engelska ges in till domstol utan att översättning sker. Om lagstiftaren anser att det bör införas möjligheter för parter att i viss utsträckning använda engelska som rättegångsspråk bör det övervägas att införa en sådan möjlighet generellt avseende de måltyper som är lämpade för en sådan ordning och där det finns ett behov. Det är svårt att se några principiella skäl som talar för att just klandertvister bör särbehandlas i detta avseende.”


Göta Hovrätt:


” Hovrätten ställer sig tveksam till om det behöver införas en ordning med engelska som rättegångsspråk, detta mot bakgrund av att det synes röra sig om ytterst få fall per år även om måltypen koncentreras till en hovrätt. Frågan ska ses mot bakgrund av att den föreslagna ordningen innebär ett avsteg från regeln om att svenska är rättegångsspråk och att den därmed i viss mån får återverkningar i offentlighetshänseende.” (sid 7 – 8).


Obsaervatör


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 5 okt 13:05

 (Texten är hämtad från Språkrådets webbplats)


Språkrådet ordnar ett sverigefinskt jubileumsseminarium den 6 november på Finlandsinstitutet i Stockholm (Snickarbacken 4).


Med seminariet firar vi den 40-åriga sverigefinska språkvården och den 35-åriga tidskriften Kieliviesti.


Eftersom det handlar om sverigefinska, är förmiddagens program på finska och eftermiddagens på svenska. Vi bjuder också på enkel lunch.


Preliminärt program:


9.30–10.00 Aamukahvi

10.00–10.15 Tervetuliaissanat

10.15–10.55 Paula Ehrnebo, Ruotsinsuomalainen kielilautakunta ja Kielineuvosto

10.55–11.35 Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten keskus

11.35–11.45 Tauko

11.45–12.15 Markku Huovila, piirtäjä

12.15–13.30 Lounas

13.30–13.40 Välkommen

13.40–14.10 Ingrid Johansson Lind, Institutet för språk och folkminnen

14.10–14.40 Kaisa Syrjänen Schaal, Svenska kyrkan

14.40–15.10 Eftermiddagsfika

15.10–15.30 Musik

15.30–16.00 Olle Josephson, Stockholms universitet

16.00–16.15 Avslutning

16.15–17.00 Mingel


Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk. Du kan anmäla dig på anmälningsblankett eller genom att ringa 08-455 42 20. Sista anmälningsdag är den 26 oktober. Välkommen!


Anmälningsblanketten hittar du här


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 3 okt 17:31

Ett tiotal språkvetare från Norden har ansökt hos SIL/Ethnologue om att älvdalska ska få en egen internationell språkkod. Deras ansökan finns här.


I motiveringen heter det:


“The language is today part of Swedish ISO 639-3: SWE Övdalian differs from the other Nordic languages (and dialects) at all linguistic levels: phonetically, phonologically, morphologically, syntactically, and in the vocabulary, in a systematic way, i.e the Övdalian language system is different from that of Swedish or Norwegian. This means e.g that it is not only a question of understanding or not understanding each other, but of deep systematic differences.


Chapter 2 in “Word Order in Övdalian” Garbacz (2010) and chapter 2 in “Studies in Övdalian Morphology and Syntax”. He says: The dialects spoken in Dalecarlia are known for their special status among the Swedish dialects in general. Wessén (1935: 30) states that both western and upper Dalecarlia dialects hold a unique position among the whole group of 28 Sveamål-dialects.9 This is so because Övdalian is mutually incomprehensible to its closest standard relatives, Swedish, Norwegian and Danish. Also, speakers of some other dialects of Dalecarlia have serious difficulties when they try to communicate with speakers of Övdalian using their local dialects. This situation is due to the fact that there are differences between Övdalian and both mainland Scandinavian and the other Dalecarlian dialects on every linguistic level: phonetics, phonology, morphology, syntax and vocabulary. Having applied the Swadesh test to Övdalian, Swedish and Icelandic, Dahl (2005: 10) claims that Övdalian is approximately as distant from spoken standard Swedish as Swedish is from spoken Icelandic. However, Övdalian is closer to Swedish than spoken English is (ibid.). Speakers of Övdalian are usually bilingual in both Övdalian and Standard Swedish. As late as the second half of the 19th century though, one could still encounter people living in Älvdalen, mostly older women, who could understand Swedish only with some difficulty, and who could hardly produce a single sentence in any language other than Övdalian (Levander 1925: 29). From Garbacz, p.25-26 Bentzen, Rosenkvist & Johannessen (2015) gives a more comprehensive overview.” (1)


Förstearkivarien på Institutet för Språk och folkminnen, Anna Westerberg, hävdar i en kommentar till SIL/Ethnologue att älvdalskan inte ska få en egen språkkod, eftersom det ju är en dialekt. Både Henrik Rosenkvist och Gus Kroonen, två undertecknare av den aktuella ansökningen, har replikerat.


Observatör

1) Språket ingår idag i Swedish ISO 639-3: SWE Övdalian (älvdalska) skiljer sig från andra nordiska språk (och dialekter) på alla språkliga nivåer: fonetiskt, fonologiskt, morfologiskt, syntaktiskt och ifråga om vokabulären på ett systematiskt sätt, d.v.s det älvdalska språksystemet är olikt svenskans och norskans. Detta betyder exempelvis att det inte bara är en fråga om att förstå eller inte förstå varandra utan om djupgående systematiska skillnader.


Kapitel 2 i “Word Order in Övdalian” Garbacz (2010) och kapitel 2 i “Studies in Övdalian Morphology and Syntax”. Han säger: De dialekter som talas i Dalarna är kända för sin speciella ställning bland svenska dialekter i allmänhet. Wessén (1935: 30) hävdar att både de västra och övre dalmålen intar en unik ställning inom hela gruppen av 28 sveamål.  Det är så eftersom älvdalska är ömsesidigt oförståeligt med dess närmaste standardiserade släktingar, svenska, norska och danska. Dessutom har talare av en del andra dalmål stora svårigheter när de försöker kommunicera med talare av älvdalska som använder sin egen dialekt. Denna situation beror på att det finns skillnader mellan älvdalska och både fastlandsskandinaviska dialekter och andra dalmål på varje lingvistisk nivå: fonetik, fonologi, morfologi, syntax och ordförråd. Efter att ha tillämpat Swadesh-testen på älvdalska, svenska och isländska, konstaterade Dahl (2005: 10) att älvdalska befinner sig ungefär lika långt från talad rikssvenska som från talad isländska.


Emellertid står älvdalska närmare svenskan än talad engelska (ibid.). Talare av älvdalska är vanligtvis tvåspråkiga i både älvdalska och rikssvenska. Så sent som under andra halvan av 1800-talet, kunde man fortfarande träffa på älvdalingar, mestadels äldre kvinnor, som bara kunde förstå svenska med viss svårighet, och som nätt och jämt kunde uttrycka en enda mening på något annat språk än älvdalska (Levander 1925: 29). Från Garbacz, p.25-26 Bentzen, Rosenkvist & Johannessen (2015) ger en mer omfattande översikt.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 3 okt 11:45

Boken ”Guld i strupen – rötter och relationer till svenska språket” är utgiven av Språkförsvaret. Boken har en känd svenska medverkande, Björn Ranelid. Men också texter av invandrare från Skottland och Tyskland som lärt sig svenska. Skribenter från Åland och Svenskfinland skriver om modersmålet och dess situation som minoritetsspråk i Finland. En australiensare, en norrman och en dansk medverkar också, med texter om sin relation till svenskan.


Att svenskan är rikare än vi tror belyses, liksom hur det kan vara att bevara svenskan när man bor utomlands. Vi tänker oss ofta svenskan som ett stort språk i förhållande till isländska, samiska eller färöiska. I verkligheten handlar det ju om ett språk som tillhör de mindre i världen, där engelskan trycker på, på olika sätt. Däremot är inte svenskan inte hotad på samma sätt som olika ursprungsfolks språk är i Nordamerika, Latinamerika, Australien, Sibirien eller Asien.


Det är i mycket fråga om en debattbok, men den kan säkert också med fördel användas i utbildningssammanhang.


Henrik Persson

 

(Recensionen publicerades i Fjärde Världen nr 2/2015 – här med skribentens tillåtelse)


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 2 okt 19:04

Under 2015 skickar vi vår andra antologi ”Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring” (värde 207 kr) gratis till alla nytillkomna medlemmar. Medlemsinbetalningar efter den 1/9 brukar också gälla för nästföljande år.


Språkförsvaret är ett ideellt nätverk, som är partipolitiskt obundet. Nätverkets språkpolitiska inriktning framgår av programförklaringen och stadgarna. Andra viktiga dokument är ”Vanliga frågor”, "Utkast till språklag för Sverige", "Förslag till språkpolitik för den svenska högskolan" och "Försvara den nordiska språkgemenskapen - stärk grannspråksundervisningen!". Enskilda medlemmar har dessutom skrivit mängder av artiklar, insändare och brev. Språkförsvarets verksamhet finansieras endast genom frivilliga bidrag. Vår verksamhet är dock inte gratis: Webbplatsen kostar pengar, speciellt om vi vill göra den ännu mera attraktiv, liksom planerade utåtriktade aktiviteter som seminarier, annonser och så vidare.


Om du vill bli medlem i Språkförsvaret, läs förslagsvis igenom programförklaringen liksom stadgarna och sätt in 200 kronor – 100 kr för studerande, arbetslösa och pensionärer – på PlusGiro 421118-1, Språkförsvaret. Om du gör en inbetalning från utlandet används IBAN-nummer SE35 9500 0099 6034 0421 1181 och BIC-kod NDEASESS.


Du kan naturligtvis sätta in mer än 200 kr, om du vill. Medlemsavgiften gäller per kalenderår (1/1 - 31/12). Skriv samtidigt till Språkförsvaret  och berätta vad insättningen avser och också gärna lite om dig själv. Om du inte har tillgång till e-post, ange kontaktuppgifter på inbetalningskortet eller till någon av kontaktpersonerna – se ”Kontakt”. Vi kommunicerar internt huvudsakligen genom e-post. Som medlem kan du vara med om att utarbeta vår språkpolitik och delta i våra interna diskussioner.


Du kan naturligtvis också skänka ett ekonomiskt bidrag till Språkförsvaret för att hjälpa oss att utveckla verksamheten. Om du vill veta mer i detalj hur vi tänker använda pengarna, kan du kontakta Språkförsvaret! Alla bidrag är välkomna.

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 1 okt 19:21

Skånemejerier har lanserat en ny produkt, som kallas "Low Carb High Protein Mellanmjölk". Kan detta språkliga mischmasch verkligen sälja?


Observatör


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 1 okt 11:33

I Sverige liksom i de flesta länder är det egna en del av suveräniteten och alltså konstitutionen. Det synes mången i utbildningssverige, som om lärare är under attack i sitt arbete att bibringa unga goda kunskaper i ämnen som de skall rustas för att möta framtiden med. Jag tänker på att god svenska förgiftas av tal av reportrar då unga lyssnar till reportage från idrottens värld, där svenska bemängs med vårdslöst talad engelska. Andra språk talade av andra europeiska kulturer är förvisade till skamvrån av toppolitiker. Tyskland, Frankrike, Spanien och andra kulturer, vars språk förut undervisats i har förvisats dit. Och dessa länders integritet/suveränitet bortses helt ifrån även av reportrar i politikens värld.


Något annat också det intressant: Lärare ser hur föräldrar står utanför skolan vid undervisningens slut och fångar upp eleven för att åka med denna till idrottsanläggningen. Dagen efter och sedan datorn tagit över efter idrottsutövningen somnar ofta trötta elever under undervisningstimmen och orkar ej lyssna till läraren i matte eller svenska eller språk eller annat ämne. Har föräldrar ett ansvar i sådant fall? Eller hyser de förhoppningar om sin son eller dotter som blivande professionell idrottsutövare och en som stödjer en gammal pensionerad mor och far med vad detta innebär ekonomiskt. Lyssna på politiker som betonat idrottens och motionens betydelse så märker man att ett kolliderande intresse synes föreligga, där unga människor, vår framtid, får betala priset. Lärare talar inte gärna om föräldern i den rollen, den nämligen som hämtar den unge till idrottsanläggningen. Han är ju själv en hängiven beundrare av Zlatan eller annan beundrad och han vill inte ha krig med föräldrarna.


Och tar egentligen och i verkligheten politiker det fulla ansvaret för utfallet av de budskap de för ut och som tvivelaktiga opinionsundersökningar betygsätter dem för? Det undras här och var över det. Jag tvår mina händer. Och om nu opinionsundersökningar spelar den roll de faktiskt fått, varför inte låta dem få avgörande betydelse även i i besättande av platser i parlament, regioner och kommuner. Det skulle spara mycket pengar. Den röstande ser ju ändå, att ett stort avstånd i sätt att leva råder mellan honom/henne och partirepresentantens liv, som vad livsmönster beträffar ej går att känna igen i det egna. En oligarki föreligger ju redan. Hylla gärna den lärare, som ser sin uppgift att lära den unge/a en god svenska och talar sådan själv som ett föredöme.


Stig Hallgren

stig.hallgren@telia.com


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 30 sept 20:13

 

Detta rapporteras i det senaste nyhetsbrevet från Internet World Stats. Den högsta penetrationsgraden bland kontinenterna finns i Nordamerika, som ju bara består av USA och Kanada, med 87,9 procent. De flesta internetanvändare finns naturligtvis i Asien med drygt 1, 563 miljarder användare och då är ändå inte Mellanöstern inräknad.


Flera europeiska länder har en penetrationsgrad på minst 90 procent eller därutöver, bl.a samtliga nordiska stater inklusive Färöarna. Siffror saknas för Grönland.


Observatör

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad ska man kalla den engelska, som används i Sverige i tron att det låter bättre, att engelska ord säger något mer än motsvarande svenska ord eller för att man vill visa att man befinner sig i modernitetens framkant?
 skrytsvengelska
 pseudoengelska
 prålsvengelska
 anglofånska
 anglofåni
 svinglisch
 svenglish
 svänglish
 svenglishka
 svänglishka
 svängelska
 svänglisch
 svengelska
 wannabengelska
 anglofåneri

Fråga mig

91 besvarade frågor

Gilla bloggen

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se